The 12th Iranian and the second International Conference on Machine Vision and Image Processing

Competition

نگارش پروپوزال پروژه برای ارائه سرویس‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در بستری یکپارچه بصورت API Service

فایل ارائه پروژه باید شامل بخش‌های زیر باشد:
مشکل
راه‌حل
ایده اجرایی
فرآیند‌های اجرایی پروژه یا ایده
دیتاست نمونه و یا شیوه تولید دیتا
شبه کد یا کد نمونه ایده
شیوه عرضه بصورت API Service
نمونه سرویس‌های مشابه
بازار مشتریان احتمالی

مشارکت‌کنندگان می‌توانند فایل ارائه موضوع پروژه‌های خودشان را که در چارچوب حوزه‌های ذکر شده می‌باشند، ارسال کنند و به افرادی که پروژه‌های قابل اجرا داشته و همچنین دارای کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) می‌باشند، حمایت به عمل می‌آید.

علاقمندان می توانند که مستندات مربوطه را از طریق ایمیل به آدرس competition@mvip2022.ismvipconf.ir ارسال نمایند.

 

© 2017-2022 ISMVIP All Rights Reserved